Sjefforsker Berit Time i SINTEF Byggforsk tegner et utfordrende bilde av dagens situasjon for norsk trebasert byggenæring. Næringen møter hard konkurranse fra tradisjonell byggenæring, men kan styrke sin posisjon hvis skog- og treindustrien i sterkere grad identifiserer seg med resten av bygg- og anleggsnæringen, mener Time. For å skape innovative løsninger, trengs det nye former for samarbeid langs hele verdikjeden.

Markedstilpasning
– Mer enn halvparten av skogens råstoff går til bygningsprodukter. Samtidig vet vi at arkitektur og byutvikling er sterke virkemidler. Berit Time mener et viktig grep som må tas for å endre konkurransekraften positivt innen norsk skog- og treindustri er at de ser på seg selv som en sentral del av byggenæringen, og gjennom markedstilpasning bidrar til å påvirke utviklingen i retning mer bruk av tre i byggeriene.

– Skog- og treindustrien må tilpasse virksomhetene sine slik at de kan levere det som markedet har behov for og etterspør. Derfor må de være tett på resten av byggenæringen, sier Time. – For å skape innovative løsninger, trengs det nye former for samarbeid langs hele verdikjeden. I tillegg må tre som materiale spille på lag med andre materialer i bygget.
Berit Time sitter i styringsgruppen for den internasjonale konferansen Forum Holzbau – Nordic, som arrangeres i Trondheim i slutten av september, og for første gang i Norge. Forum Holzbau – Nordic skal bidra til å gi svar på de fremtidige utfordringene og behov som byggeindustrien står overfor når det gjelder bruk av tre i bygg.
Utfordrende nå-situasjon

– Byggesystemer basert på tre er mindre konkurransedyktige enn konkurrerende systemer i stål og betong, med et viktig unntak for eneboliger, sier sjefforsker Berit Time i SINTEF. Hun tegner dermed et utfordrende bilde av dagens situasjon for trebasert byggenæring.

– Norske aktører i byggenæringen som ønsker å benytte norsk tre som materiale møter hard konkurranse fra tradisjonell byggenæring sammenliknet med utenlandske leverandører, på grunn av liten grad av industrialisering i kombinasjon med høye kostnader.

Fremtiden er satsing på større bygg
Berit Time mener at skognæringen og trebasert byggeindustri har store muligheter i framtiden, fordi det her finnes så mange gode eksempler som næringen kan bygge videre på. – Men skal dette skje må behovene i byggeindustrien imøtekommes, understreker hun.

Samfunnsstrukturen er i endring, og vi ser en urbaniseringstrend både internasjonalt og nasjonalt. Byene vokser og bygningsmassen endrer karakter, vi fortetter og bygger høyere bygninger. Time mener det store behovet innen trebasert byggeindustri i fremtiden er utvikling av konkurransedyktige, industrielle og dokumenterte systemløsninger for større bygninger.

– Slike systemer må ivareta både behovet for god arkitektur og konstruksjonstekniske kvaliteter, spesielt mht. bæreevne, lydisolasjon og brannmotstand. Samtidig må systemene være klimarobuste og produksjonen av disse må være kostnadseffektive, sier hun.

Styrke kompetansen i alle ledd
– Det er også et stort behov for å utvikle digitale samarbeidsplattformer og styrke kommunikasjonen langs hele verdikjeden fra tre til bygg. For å få det til kreves en langsiktig satsing innen kompetansebygging langs hele linjen, innen forskning og undervisning, hos treindustrien, byggevareprodusenter og blant byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører, seier Time.

– Spesielt norske entreprenører er det viktig å samarbeide med. De som opererer i Norge ønsker ikke å ta unødvendig risiko ved prøving og feiling med nye, udokumenterte løsninger basert på tre. Det viser seg at de heller benytter løsninger som er bedre kjent, sier hun.

– Skog- og tresektoren kjennetegnes tradisjonelt ved at den er sammensatt av mange og små virksomheter. Det er nå behov for å se nærmere på effektene av struktur og organisering i verdikjeden slik at man sikrer konkurransekraft gjennom profesjonalitet og kunnskapsutvikling.

Hverdagsarkitektur gir økt volum
Time mener at arkitektene er særdeles betydningsfulle pådrivere for bygging av moderne trearkitektur. – Framover er det derfor viktig at arkitektene bidrar til at vi får en utvikling av en godt klimatilpasset «hverdagsarkitektur», ved bruk av industrialiserte, kostnadseffektive løsninger. Mer bruk av moderne «hverdagsarkitektur» i tre mener jeg kan bidra til at byggsektoren får økt markedsvolum for trebyggeri, som i sin tur vil styrke konkurranseevnen positivt. En annen driver for mer moderne trearkitektur er en fortsatt kreativ utvikling av nye typer urbane bygninger i tre, sier Time.

Tre er viktig
Time mener bruk av tre som byggemateriale er viktig fordi tre er en fornybar lokal ressurs, med lange tradisjoner i Norge. Tre og trebaserte bygningsprodukter gir generelt lave klimagassutslipp ved produksjon, som er en viktig del av løsningen på klimautfordringen. Forskning viser at for fremtidens bygninger vil mer enn halvparten av den energien bygningene har behov for i løpet av levetiden, være knyttet til produksjon av materialene til bygningene.
– Lokale ressurser gjør det mulig med korte transportavstander og dermed lave utslipp, seier Time, som også er delprosjektleder i det nasjonale forskningssenteret Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB), der visjonen er å fjerne utslippene av klimagasser forårsaket av bygg.

Tekst og foto: Knut Werner Lindeberg Alsén. Artikkelen ble skrevet for og første gang pubilisert på Forum Holzbau Nordic 14 i Trondheim.

Fakta om konferansen Forum Holzbau – Nordic
Forum Holzbau Nordic 14 i Trondheim ble arrangert den 24. – 26. september 2014. Det var det den tredje nordiske konferansen om trebygg og trekonstruksjoner – første gang i Norge. Her møttes byggenæring, forskning, utdanning og myndigheter for å bli faglig oppdatert, bli inspirert og utveksle erfaring i Norden og Europa. Mer om konferansen: http://www.forumholzbau-nordic.com

10700349_285510524977436_5400887149781622573_o